Kansetsu-waza

1. Ude Garami

2. Gyaku Ude Garami

3. Ude Hishigi Juji Gatame

4. Ude Hishigi Ude Gatame

5. Hara Gatame

6. Waki Gatame

7. Ude Hishigi Hiza Gatame

8. Ashi Gatame

9. Kesa Garami

10. Ude Hishigi Sankaku Gatame

11. Kannuki Gatame

12. Ude Hishigi Te Gatame