Ashi-ate

Hizagashira-ate: (Hizagashira=ginocchio; ate=colpire)

1. Mae Hiza Ate

2. Yoko Hiza Ate

 

Sekito-ate: (Sekito=pianta del piede; ate=colpire)

3. Mae Geri

4. Yoko Geri

 

Kakato-ate: (Kakato=tallone; ate=colpire)

5. Ushiro Geri Gedan

6. Yoko Geri Gedan